top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave

 

 • Artikel 1 - Definities

 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 • Artikel 3 - Toepassingsgebied

 • Artikel 4 - Aanbod

 • Artikel 5 - Aanvaarding en totstandkoming van de overeenkomst

 • Artikel 6 - Geen herroepingsrecht

 • Artikel 7 - Prijs

 • Artikel 8 - Betaling

 • Artikel 9 - Conformiteit en garantie

 • Artikel 10 - Klachtenregeling en geschillen

 • Artikel 11 - Overmacht

 • Artikel 12 - Intellectuele eigendom

 • Artikel 13 - Verwerking van persoonsgegevens

 • Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Artikel 1 - Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Ondernemer: KonseptS BVBA, Everselstraat 74, 3580 Beringen, met ondernemingsnummer 0807.448.586

 2. Consument: een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden vreemd aan zijn handels-, bedrijfs, ambachts- of beroepsactiviteit

 3. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de ondernemer en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand

 4. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van ondernemer en de consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 • Naam ondernemer: KonseptS BVBA

 • Handelend onder de naam: O’Revoir

 • Everselstraat 74, 3580 Beringen

 • Ondernemingsnummer: 0807.448.586

 • Telefoonnummer:

  • +32 (0)36 13 09 91 (Antwerpen)

  • +32 (0)11 41 76 50 (Limburg)

 • E-mailadres: hello@orevoir.be

Artikel 3 - Toepassingsgebied


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer aan de consument en op elke overeenkomst die ingevolge aanvaarding van dat aanbod door de consument tot stand komt.


Vooraleer de consument het aanbod aanvaardt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan de consument en dit in een formaat dat de consument toelaat die tekst eenvoudig op te slaan of af te drukken.


Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden.


Het bovenstaande geldt ook voor eventuele bijzondere voorwaarden, die steeds voorrang hebben op de algemene voorwaarden.


In geval van twijfel over de betekenis van een beding, geldt de voor de consument gunstigste interpretatie.


Artikel 4 - Aanbod

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van dat aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 2. de totale prijs met inbegrip van alle belastingen;

 3. de eventuele leveringskosten;

 4. de termijn voor aanvaarding van het aanbod;

 5. de termijn voor betaling van de prijs;

 6. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn (het bestelproces);

 7. het feit dat er geen herroepingsrecht is;

 8. de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst

 9. de termijn van levering.


De ondernemer beschrijft zo volledig en nauwkeurig mogelijk de voornaamste kenmerken van de diensten. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod te kunnen maken.


De ondernemer is niet gebonden door manifeste vergissingen of fouten in haar aanbod.


Artikel 5 - Aanvaarding en totstandkoming van de overeenkomst


Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik dat de consument het aanbod aanvaardt. Die aanvaarding vindt plaats door op het einde van het bestelproces na aanvaarding van de algemene voorwaarden en van de privacyverklaring op de knop “Betaal en bevestig bestelling” te klikken, wat een betalingsverplichting inhoudt.


Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.


De ondernemer zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en van elektronische betalingen.


De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten in de Nederlandse taal.


Artikel 6 - Geen herroepingsrecht


Met betrekking tot de aangekochte diensten beschikt de consument niet over een herroepingsrecht.

Artikel 7 - Prijs


Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de in het aanbod vermelde prijzen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in btw-tarieven.

De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw. Eventuele leveringskosten worden steeds afzonderlijk vermeld.


Artikel 8 - Betaling


De ondernemer aanvaardt enkel betaling via de betaalmodules op haar website (Bancontact, Visa-kredietkaart, Mastercard-kredietkaart).


De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer mee te delen.


Zolang de ondernemer geen zekerheid heeft over het feit dat de betaling kan uitgevoerd worden, heeft de consument geen enkel recht op uitvoering van de overeenkomst.


De ondernemer zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en van elektronische betalingen.


Artikel 9 - Conformiteit en Garantie


De ondernemer staat ervoor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Een door de ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 10 - Klachtenregeling en geschillen


Vragen kunnen aan de ondernemer gesteld worden per post (Everselstraat 74, 3580 Beringen), per e-mail (hello@orevoir.be) of telefonisch ( Antwerpen: +32 (0)36 13 09 91 of Limburg: +32 (0)11 41 76 50 )


Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten per e-mail binnen een termijn van 48 uur vanaf de bestelbevestiging meegedeeld worden aan de ondernemer. De klacht dient volledig en duidelijk beschreven te worden. De ondernemer tracht klachten binnen een termijn van 7 werkdagen vanaf de ontvangst van de e-mail te beantwoorden.

 

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is het geschil vatbaar voor geschillenregeling. De consumentenombudsdienst van de Federale Overheid is bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. De dienst kan als volgt bereikt worden: https://www.consumentenombudsdienst.be//nl.


Artikel 11 - Overmacht


In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij haar verbintenissen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief en kosteloos ontbinden, zonder dat de consument recht heeft op schadevergoeding.


Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van partijen, die de nakoming van verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen (louter exemplarisch): stakingen, brand, natuurrampen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Webshop, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.


Artikel 12 - Intellectuele eigendom


De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen alle communicatie van de ondernemer is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij haar, hetzij bij toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.


Het is verboden om gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de ondernemer is het niet toegelaten om tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, enz. te kopiëren of te reproduceren.


De ondernemer kan geenszins aansprakelijk gesteld worden, indien een door de consument aangeleverde afbeelding of tekst:
strijdig is met auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten
strijdig is met privacyrechten
strijdig is met de openbare orde of de goede zeden
discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is
of op een of andere manier inbreuk pleegt op de rechten van derden.


Artikel 13 - Verwerking van persoonsgegevens


In het kader van Overeenkomsten op afstand ontvangt de ondernemer persoonsgegevens, die zij zal verwerken conform de geldende privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679 van 27 april 2016).


De ondernemer verwijst naar haar privacyverklaring dat beschikbaar is op haar website, waarin zij de consument informeert over de wijze waarop zij met zijn persoonsgegevens omgaat. De consument dient te bevestigen dat hij de privacyverklaring heeft gelezen en aanvaardt, vooraleer een overeenkomst te kunnen sluiten.


Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


Op alle overeenkomsten tussen De ondernemer en de consument is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.


Enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen De ondernemer en de consument.
 

bottom of page